Tiltaksteamet

Tiltaksteamet som behandler søknader og gjør administrative vedtak for tildeling av pleie- og omsorgtjenester i hjemmetjenesten, BoA-tjenesten eller på sykehjemmet. For koordinerende enhet må «tiltaksteamet» også behandle saker innen habilitering og rehabilitering, med tildeling av koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper.

Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder for hjemmebasert omsorg / hjemmetjenestene / sykehjemmet / BoA-tjenesten.

Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitets- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Koordinerende enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen. Koordinerende enhet skal opprette/igangsette på individnivå:

  • Koordinator
  • Individuell plan
  • Ansvarsgruppe

Samarbeidspartnere etter behov:

Lege, pasient/bruker, pårørende, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon,spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage, tannhelsetjenesten, PPT og spesialisthelsetjenesten – UNN, BUP m.m