Helse og omsorgsektoren er den desidert største sektoren i Kåfjord kommune målt i både antall ansatte og i kostnader. Det er også innenfor denne sektoren at en forventer størst vekst i antallet brukere i årene som kommer.

Sektorens samlede tjenestetilbud baserer seg på et overordnet mål, formulert slik:

Til helse og omsorg fri bruk for alle.jpg

Innbyggerne i Kåfjord skal ha mulighet til størst mulig grad av egenmestring som gir trygghet og god livskvalitet.

Målformuleringen forstås slik at det i all behandling og pleie skal vektlegges at brukerne deltar så langt det er mulig og selv tar ansvar for egen utvikling. Egenmestring er viktig for å kunne opprettholde livskvaliteten. Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det. Spesielt skal brukere og pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for når de selv ikke kan bidra.

Kommunalsjef Helse og omsorg

Trond Skotvold
Telefon: 77 71 92 11
E-post: Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no