Kapittel 1 - Definisjoner

§ 1.1 Løkvoll og Djupvik fiskerihavn eies av Kåfjord kommune.

Kapittel 2 - Drift av havna

§ 2.1 Kåfjord kommune er ansvarlig for drifta av havna. Den daglige driften ivaretas av oppsynsmann. Oppsynsmann forholder seg til havnesjefen. For Djupvik fiskerihavn ivaretas rollen som oppsynsmann av Djupvik/Nordmannvik båtforening. For Løkvoll fiskerihavn oppnevnes oppsynsmann av fiskemottaket.
§ 2.2 Kåfjord kommune forvalter havna med hovedmål å skape ordnede forhold for brukerne og fremme brukernes interesser i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og reglement.
§ 2.3 Kåfjord kommune har ansvar for kommunens installasjoner og anlegg og påser at disse fungerer tilfredsstillende.
§ 2.4 Oppsynsmann fører tilsyn med anlegg og installasjoner, og sørger for at reglement/ordensregler følges opp av brukerne.
§ 2.5 Nyinvesteringer og større vedlikeholdskostnader behandles i samsvar med delegeringsreglementet. Mindre vedlikeholdsoppgaver iverksettes av havnesjefen innenfor vedtatt budsjett.
§ 2.6 Utgifter og inntekter i tilknytning til Løkvoll- og Djupvik fiskerihavn føres på hvert sitt ansvar i kommuneregnskapet.
§ 2.7 Kommunestyret fastsetter størrelse og eventuelle reguleringer av båtplassavgift og årsavgift, kfr. §§ 6.3 og 6.4.
§ 2.8 Oppsynsmann har det daglige tilsyn av almenningskaia og flytekaianleggene. Ved større skader rapporterer oppsynsmannen til havnesjefen.
§ 2.9 Oppsynsmannen gis lik godtgjøring som andre sammenlignbare verv i Kåfjord kommune, ex snøobservatører

Kapittel 3 - Tildeling av plasser

§ 3.1 Behov for båtplasser meldes på fastsatt skjema til havnesjefen som fortar en endelig tildeling. Hovedutvalg drift er klageinstans. Båtplass i flytekaianlegget er ikke avhengig av medlemskap i lag eller forening. Båter tilhørende fast bosatte i Djupvik/Nordmannvik prioriteres i Djupvik fiskerihavn. Dette gjelder fritidsbåter.
§ 3.2 Prioritetsrekkefølge for båtplass i anlegget:
1. B-fiskere
2. A-fiskere/ungdomskvotefiskere
3. Fiskeaktivitet eid av fiskeribedrift, oppdrett, turisme og lignende
4. Fritidsbåter (herunder fritidsfiskere)
§ 3.3 Hver person kan i utgangspunktet kun tildeles en plass. Dersom det er ledige plasser i flytekaianlegget kan det tildeles flere plasser til hver person/bedrift. Først når alle som ønsker flere plasser har fått tildelt to plasser, kan tredjeplass utdeles osv. Prioritering i henhold til § 3.2 skal følges. Ekstra tildelte plasser sies opp først ved økt behov for plasser.
§ 3.4 Ved behov for båtplass for 1. og 2. prioritet, jamfør § 3.2., og når det ikke er ledige plasser i anlegget, kan båtplasser, med 6 måneders varsel, innløses av oppsynsmann i samarbeid med havnesjefen og refordeles. Ved slik innløsning begynner man på bunnen av prioritetsrekkefølgen og benytter utover dette ansiennitet. Ved lik ansiennitet benyttes loddtrekning. For Djupvik fiskerihavn må leietakere som ikke har bostedsadresse Djupvik/Nordmannvik vike for personer som har bostedsadresse Djupvik/Nordmannvik.
§ 3.5 Oppsynsmann i samarbeid med havnesjefen fastsetter plassering for den enkelte båt kfr. § 3.2. Oppsynsmann kan ved behov pålegge justering og flytting av båtplass.

Kapittel 4 - omsetting av plasser

§ 4.1 Kjøp og salg av båtplasser mellom brukere er ikke tillatt. Oppsynsmann/havnesjef plikter å løse ut plasser som ikke lenger ønskes og refordele disse ved behov etter § 3.2.
§ 4.2 Ved innløsning erstattes båtplass med samme breddemeterpris som plassen ble kjøpt for, uten tillegg av renter og andre omkostninger.
§ 4.3 Intern flytting/bytte av båtplass skal godkjennes av oppsynsmann før iverksetting.

Kapittel 5 - framleie

§ 5.1 Enhver eier av båtplass kan leie bort plassen i inntil 12 måneder (framleie). Framleie avtales mellom eier og leier og skal meldes skriftlig til oppsynsmann/ havnesjef. Oppsynsmann skal godkjenne framleie før iverksettelse.

Kapittel 6 - pris

§ 6.1 Båtplass kjøpes til fastsatt pris pr. breddemeter.
§ 6.2 Breddemeter regnes som senteravstand mellom utliggerne på hver side av båten. Plassene er målt opp med bredde fra 2,50 3, 3,5 m og 4 m.
§ 6.3 Det betales en årlig leie pr. båtplass, beregnet ut fra breddemeter. Årlig leie fastsettes av hovedutvalg for miljø, drift og utvikling. Disse midlene er øremerket for drift og vedlikehold av flytekaianlegget. Årlig leie vedtas av kommunestyret.
§ 6.4 Ledige plasser kan benyttes som gjestebrygge med døgnleie. Disse plassene merkes spesielt for dette formålet. Fremmedbåter (fiskere) betaler ikke leie for tilfeldig/kortvarig bruk av plasser i havna. Leieinntektene inngår som øremerkede midler for drift og vedlikehold av flytekaianlegget. Døgnleien fastsettes av hovedutvalg for miljø, drift og utvikling og kreves inn av havnesjef/oppsynsmann.
§ 6.5 Den årlige leia for båtplass forfaller til betaling 1. september hvert år.

Kapittel 7 - fortøyning

§ 7.1 Enhver båteier er ansvarlig for sin båtplass.
§ 7.2 Fartøy må fortøyes slik at det alltid ligger klar av flytebrygga og slik at det ikke kan påføre andre fartøy eller anlegget skade under normale forhold.
§ 7.3 Havnesjef/oppsynsmann kan fastsette detaljerte bestemmelser for fortøyning m.v. som da skal følges.
§ 7.4 Ligging i flytekai er ikke tillatt utenom nødvendig lossing/lasting.

Kapittel 8 - vedlikehold

§ 8.1 Oppsynsmann kan pålegge alle båteiere med plass i anlegget et visst antall dugnadstimer pr. år pr. plass, eller få dette godtgjort mot et kronebeløp lik privat tjenesteyting pr mann pr time.
§ 8.2 Felles vedlikehold er Kåfjord kommunes oppgave og dekkes inn av leie, jfr. §§ 6.4, 6.5. Oppsynsmann administrer felles vedlikehold.

Kapittel 9 - miljøforhold i havna

§ 9.1 Forurensing i havna er ikke tillatt.
§ 9.2 Spillolje, søppel og lignende fra egen båt/plass må den enkelte bruker selv fjerne fra havna på forsvarlig vis.
§ 9.3 Joller/lettbåter samt utstyr av alle slag skal ikke plasseres på flytekaianlegget.
§ 9.4 Utkast av fisk, rester etter sløying eller lignende skal ikke forekomme i havneområdet.

Kapittel 10 - forsikring

§ 10.1 Enhver båteier med plass i flytekaianlegget plikter til enhver tid å ha egnet ansvarsforsikring for fartøyet. Dette skal kunne dokumenteres.
§ 10.2 Forsikringsansvaret for anlegget i sin helhet, utenom båteieransvaret, påligger Kåfjord kommune som eier.

Kapittel 11 - skade på flytekaianlegget

§ 11.1 Skade på flytekaianlegget som skyldes båteier dekkes av båteier. Skade rapporteres umiddelbart til oppsynsmann/havnesjef.

Kapittel 12 - oppsigelse

§ 12.1 Oppsigelsestid for båtplass er 6 måneder. Ved oppsigelse kommer § 4.2 til anvendelse.
Avkorting av oppsigelsestid kan avtales mellom partene. Oppsigelsen skal sendes skriftlig til havnesjef
§ 12.2 Båtplasser som ikke har vært benyttet av eier i løpet av siste 12 måneder kan ved behov innløses av havnesjef og refordeles.
§ 12.3 Båtplasser lavere på prioritetsrekkefølgen kan sies opp ved meldt behov for plass høyere på prioritetsrekkefølgen, jfr. § 3.4. Ved lik ansiennitet avgjøres dette ved loddtrekning.
§ 12.4 Mislighold/vedtektsbrudd og unnlatelse av å følge pålegg fra havnesjef/oppsynsmann kan medføre oppsigelse. I grove tilfelle kan dette skje med øyeblikkelig virkning. Båteier som urettsmessig tar i bruk allerede opptatte plasser, eller ubenyttede plasser, betaler gjesteplassleie inntil båten er fjernet.

Kapittel 13 - klageregler

§ 13.1 Konflikter mellom brukere bringes inn for havnesjef for avgjørelse.
§ 13.2 Vedtak etter kapittel 3 og kapittel 12 kan påklages til Kåfjord kommune v/hovedutvalg for miljø, drift og utvikling.

Kapittel 14 - regelverksendringer

§ 14.1 Forslag til regelendringer fremmes til hovedutvalg for miljø, drift og utvikling. Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling avgjør om saken skal avvises eller behandles videre etter vanlige saksbehandlingsregler.