Brannvesenet har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Beredskapen i Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune består av de lokale avdelingene:

 • Storfjord brann og redning
 • Lyngen Brann og redning
 • Kåfjord Brann og redning

Alle er underlagt brannsjef/beredskapsleder i Lyngenfjord brann og redning.

Kommunene har etablert og drifter brannvesenet for å ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.

Kåfjord brannvesen

Kåfjord brannvesen er en av tre beredskapsavdelinger under Lyngenfjord brann og redning. Brannvesenet er et deltidsbrannvesen med en befalsvakt i tilknytting til hoved brannstasjon lokalisert i Olderdalen.

Olderdalen Brannstasjon består av:

 • Befalsvakt
 • Mannskapsbil (3000 liter)
 • Tankbil (14000 liter)
 • Vaktbil 
 • 9 stk konstabler

Manndalen brannstasjon består av:

 • Mannskapsbil (2000 liter)
 • 4 stk konstabler

Birtavarre Depot består av:

 • Mannskapsbil (500 liter)
 • 3 stk brannkonstabler