Planlegging av risiko

Kåfjord kommune har særlige utfordringer knyttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø-, sørpe- og jordskred. I tillegg er E6 hovedferdselsåre i gjennom kommunen, vi har tre tunneler.

En beredskapsplan er bare første steget i å forberede seg på uønskede hendelser. I forlengelsen av planen må organiseringen etableres og øves jevnlig i ulike disipliner. For det er kvaliteten på våre beslutninger som avgjør om utfallet av de vurderinger vi gjør og de ordrer vi gir, ender med suksess eller katastrofe.

Til syvende og sist handler beredskapsplanlegging om å behandle det enkelte individ med respekt, arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap må ha et etisk fundament fordi vi som mennesker har en verdi i oss seg selv samtidig som vi er sårbare.

Varsling av beredskapsledelsen

Kommunedirektøren / beredskapsledelsen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av politiet eller annen myndighet, enten direkte eller via kommunens vakttelefon 412 80 000. Kommunedirektøren vurderer hendelsens omfang, dersom behov innkalles kommunens øvrige beredskapsledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssental - 112
Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

 

Kommunens beredskapsledelse

Ved en omfattende ulykke, krise eller katastrofe kan ordfører/kommunedirektør beslutte at en beredskapsledelse etableres. Beredskapsledelsen i Kåfjord skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen, og utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon.

Beredskapsledelsen i kommunen:

  • Ordfører / varaordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad / Svein O. Leiros
  • Konstituert kommunedirektør (Kommunalsjef drift- og utvikling) Gunn Andersen
  • Konstituert ass. beredskapsleder/leder servicekontor Greta Larsen
  • Konstituert ass. kommunedirektør Bjørn-Even Salamonsen
  • Kommunalsjef oppvekst Marina Olsen
  • Kommunalsjef helse Linn Sylvi Steinnes
  • Beredskapsrådgiver Viktoria Larsen/(Karin Karlsen)

Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige: F.eks.: GIS-/kartoperatør, loggfører og Informasjon/mediapersonell