Hvordan gå fram?

Det første du må gjøre er å kontakte kommunen. Det er kommunen som behandler søknader om endring av areal og grenser.

Grensejustering

Kommunen kan justere ei grense mellom to eiendommer ved grensejustering, dersom det gjelder overføring av små arealer.

Hovedreglene for grensejustering er:

  • En eiendom kan få økt eller redusert arealet med inntil 5 %
  • Maksimalt areal som kan grensejusteres er 500 kvm, uavhengig av prosentandel
  • Ingen eiendom kan avgi mer enn 20 % av sitt areal før justeringen
  • Verdien av arealet som justeres kan ikke overstige 1G (folketrygdens grunnbeløp)

Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. Slike saker skal behandles hos kommunen ved oppmålingsforretning, og de registrerer de nye grensene i matrikkelen.

Arealoverføring

Dersom arealet som overføres er for stort til at det kan grensejusteres, kan det overføres ved arealoverføring. Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme "nivå" i matrikkelen. For eksempel mellom to grunneiendommer.

Etter du har søkt om arealoverføring og kommunen godkjenner det, vil kommunen holde en oppmålingsforretning og føre de nye grensene i matrikkelen. Kommunen vil også sende "melding til tinglysing" til Kartverket for å tinglyse arealoverføringen.

Formulering om frafall av heftelser ved arealoverføring

Ved arealoverføring eller endring av festegrunn må det tinglyses frafall for de økonomiske heftelsene i den avgivende eiendommen. Økonomiske heftelser er for eksempel pantedokument, utleggsforretninger, boretter, forkjøpsretter eller leieavtaler. Dersom det er registrert en obligasjon, må frafallet skrives på den originale obligasjonen og sendes inn. Signaturen til panthaver må være original.

Frafallet bør formuleres slik:
"X frafaller (navngi heftelse) i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yyy m2", eller
"X frafaller (heftelse) i endring av festegrunn mellom gnr.../ bnr... /fnr …. og gnr.... bnr.... på yyy m2"

Frafallet kan sendes inn av kommunen, sammen med resten av dokumentene som skal tinglyses, slik at alt kommer i en pakke. Alternativt kan rettighetshaver sende frafallet direkte til Kartverket før arealoverføringen eller endring av festegrunn. Du trenger ikke be om sletting av de øvrige heftelsene, slik som veiretter, parkeringsrett eller rett til vann og avløp.

Endring av festegrunn

Dersom arealet er for stort til grensejustering, og gjelder festegrunn, så kan det overføres ved «Endring av festegrunn».

Areal kan overføres i følgende tilfeller:

  • mellom grunneiendommen/jordsameiet og festegrunnen.
  • mellom to eiendommer registrert med festenummer, som har felles grense og er bortfestet fra samme eiendom.
  • omgjøring fra punktfeste til festegrunn med areal og bestemte grenser.

Kommunen må godkjenne endringen av areal for festegrunn og avholde en oppmålingsforretning. Deretter vil de nye grensene føres i matrikkelen av kommunen, som samtidig vil tinglyse endringen.