Servicekontoret - Kommunens sentralbord, postmottak og arkiv

Servicekontoret er kommunens ansikt utad.  Vi er en intern støttefunksjon, men gir også service til innbyggere og besøkende i kommunen.
Ta gjerne kontakt med oss om du trenger informasjon av forskjellig slag, vet vi ikke svaret, så kjenner vi kanskje til noen som kan.
Vi har skjemaer av forskjellige slag, oversikt over barnehageplasser, vedtak gjort i kommunale utvalg mv., og kan hjelper deg med kopiering dersom du behøver det.
Kommunens sentralbord og postmottak befinner seg på Servicekontoret.
 
Sentralbordet har telefonnummer 77 71 92 00 og telefontiden er kl.09.00.-14.00.
 
Postmottak og Arkiv
Servicekontoret har kommunens felles postmottak, og ansvaret for det papirbaserte og det elektroniske arkivet i Kåfjord kommune.
Det legges daglig ut offentlig journal på kommunens hjemmeside, og saksbehandlig av innsynsbegjeringer tas fortløpende.
Fra 01.01.2021 startet kommunen med det elektroniske saks- og arkivsystemet Acos websak, etter start med ephorte i 01.01.2009.
Kommunen har depotavtale med Interkommunalt Arkiv i Troms (IKAT) for arkiv eldre enn 1980.
 
Leder for Servicekontoret er Arkivleder for kommunen, men man kan henvende seg til alle ansatte på Servicekontoret for ønske om innsyn, eller andre spørsmål angående arkivet.

Kontaktinformasjon

Greta Larsen, Leder for Servicekontoret / Arkivleder
Telefon: 77 71 92 01/ 91 57 34 68
 
Ina Engvoll, Sekretær, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 04
 
Ann Karin Pedersen, Sekretær, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 06
 
Cecilie D. Vangen, Sekretær, Servicekontoret
Telefon: 77 71 92 05

Arkivtjenesten

Postmottak og Arkiv:

Servicekontoret har kommunens felles postmottak, og ansvaret for det papirbaserte og det elektroniske arkivet i Kåfjord kommune.
Leder for Servicekontoret er Arkivleder for kommunen, men man kan henvende seg til alle ansatte på Servicekontoret for ønske om innsyn, eller andre spørsmål angående arkivet.
 
Det legges daglig ut offentlig journal på kommunens hjemmeside, og saksbehandlig av innsynsbegjeringer tas fortløpende.
 
Fra 01.01.2021 startet kommunen med det elektroniske saks- og arkivsystemet Acos websak, mens ephorte ble startet 01.01.2009.
 
Kommunen har depotavtale med Interkommunalt Arkiv i Troms (IKAT) for arkiv eldre enn 1980.
 

Lønn- og personalavdelingen

Lønns- og personalavdelingen (L/P) består for tiden av 2,8 årsverk fordelt på 3 personalkonsulenter, og holder til i 2. etg. på rådhuset

 •     støttefunksjon for avdelingene og ledere
 •     benytter KS medlemsservice som rådgivere, er sakene komplisert så overfører medlemsservice saken til KS advokatene og vi får svar fra dem.
 •     vi overlapper vi så langt det er mulig ved fravær, men kan ellers også gi informasjon på tvers av ansvarsområdene.


Ansvarsområde: PRO-tjenesten / Helse
Liv Dagny Berg, Personalkonsulent
Telefon: 77 71 92 17 / 480 76 974
E-post: liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no

Ansvarsområde: Rådhuset / Uteseksjonen / Renholdere/ Barnehagene/Brann/Språksenteret/Lærere/Skolene / Politikere
Ellen Olsen, Personalkonsulent
Telefon: 77 71 92 12 / 990 18 011
E-post: ellen.olsen@kafjord.kommune.no

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert. Brev, søknader mv. skal via postmottaket i kommunen (Servicekontoret) for registrering.

Andre arbeidsoppgaver, og kontaktpersoner på disse:

Personalkonsulent Liv Dagny Berg:

 •     IA kontakt (Inkluderende Arbeidsliv)
 •     Refusjoner syke- og foreldrepenger
 •     Sykefraværsstatistikker
 •     Sykelønn (Refusjonskrav / oppfølging refusjon)
 •     Oppfølging av sykemeldte
 •     Attføringsutvalg
 •     Fødselspermisjoner (Refusjonskrav / oppfølging refusjon)
 •     Møtesekretær i Forhandlingsutvalget
 •     Møtesekretær i Arbeidsmiljøutvalget
 •     Superbruker Notus for PRO
 •     Superbruker på Agresso lønnssystem


Personalkonsulent Ellen Olsen

 •     HMS arbeid (bl.a. valg av verneombud / kontaktperson VO / HMS-avvik)
 •     Saksbehandling av personskader / skademeldinger
 •     Ansettelsessaker (Utlysning / søkerliste / saksbehandling/ ankesaker mv.) - Alle områder, bortsett fra lærere/skoleansatte
 •     Billighetserstatning
 •     Databriller / Terminalbriller
 •     Intranettredaktør, redaktør personalhåndboka og HMS-håndboka
 •     Redaktør KF infoserie - Personalområdet
 •     Telefongodtgjøring
 •     Bedriftshelsetjenesten, kontaktperson
 •     Møtesekretær for Administrasjonsutvalget
 •     Saksbehandler / møtesekretær for div møter med tillitsvalgte/verneombud
 •     Superbruker Compilo, Webcruiter, Websak +
 •     Avstemme forskuddskonto
 •     Reiseregninger
 •     Ajour og annet arbeid i forbindelse med KLP / Statens Pensjonskasse
 •     Skatt (forskuddstrekk / påleggstrekk)
 •     Permisjonssøknader for samisk kursdeltakelse
 •     Refusjonskrav
 •     Lønnskontroll før utbetaling/kontroll bilag / etterarbeid
 •     Reise- og politikeroppgjør

Fellesoppgaver som kontoret også håndterer:

 •     Ansiennitetsberegning / Kompetansefastsetting
 •     Lønns- / stillingsforhandlinger
 •     Overtallighet / Oppsigelser
 •     Personalforsikringer / skademeldinger
 •     Bekreftelser arbeidsforhold
 •     Arbeidstid / Turnus
 •     Lærlingeplass
 •     Lønnssamtale / forhandling
 •     Registrering av fravær
 •     Pensjon
 •     Permisjon

Kommunekassa - Kommunens økonomiavdeling

Kommunekassa er underlagt rådmannen, og oppgavene er knyttet til kommunens økonomiforvaltning.
 
Kommunekassen er ansvarlig for innfordring av skatt, kommunale avgifter og gebyrer, men kan også gi veiledning innenfor gjeldende regelverk på disse områdene, eller henvise deg videre til rette instans.
Ta kontakt dersom du har spørsmål om:

 • kommunal fakturering
 • skatteoppgjør
 • forskuddstrekk
 • forskuddsskatt / forhåndsskatt
 • skjema, brosjyrer eller blanketter
 • skatteattest for skatt og merverdiavgift

Har du spørsmål om fastsetting av skatt, må du kontakte skattekontoret. For mer informasjon, besøk Skatteetatens hjemmeside
 

Kontaktinformasjon:

Bjørn-Even Salamonsen, Økonomisjef

Telefon: 77 71 92 13
E-post: bjorn-even.salamonsen@kafjord.kommune.no


Joar Grønnbakk, Regnskapsleder
Oppgaver: Bla. kommuneregnskap og rapportering i kostra. 
Telefon: 77 71 92 24
E-post: joar.gronnbakk@kafjord.kommune.no

Janne Jørgensen, konsulent
Oppgaver: Bla. kommunal fakturering og innfordring.
Telefon: 77 71 92 26
E-post: janne.jorgensen@kafjord.kommune.no

 
Aktuelle linker:
www.skatteetaten.no
Opprette KID-nummer for å betale restskatt
Kommuneøkonomi - www.regjeringen.no

IT-avdelingen - Interkommunal IT-tjeneste

Kommunen har en Interkommunal IT-avdeling, som er en intern støttefunksjon, og består av 2 årsverk.
Skjervøy kommune er Vertskommune på IT-samarbeidet.
Kommuneavdelingen er lokalisert på rådhuset, men har alle kommunale og andre leide kontorarealer som ansvarsområde.
 
Hovedoppgavene er drift og oppfølging av kommunens IT-systemer. Avdelingen skal også, sammen med de øvrige Nord Troms kommunene, drive og utvikle det utstrakte interkommunale samarbeidet.

Nettside: https://ithjelpa.ntroms.no