Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan få tildelt koordinator og utarbeidet en individuell plan dersom de selv ønsker det. Med koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i sammenheng. Koordinator utarbeider individuell plan, sørger for oppfølging av den enkelte bruker/pasient, og sikrer samordning og samarbeid av tjenestetilbudet.

Ved utnevning av koordinator og utarbeidelse av individuell plan, er det ofte et nært samarbeid med andre helsetjenester som f.eks helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialisthelsetjenesten mm.

Individuell plan og koordinator er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §7-1 Individuell plan og § 7-2 Koordinator, og i Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5 Rett til individuell plan.

Søknad sendes til Kåfjord kommune ved pleie- og omsorgstjenesten.