Jord- og flomskred aktsomhetskartet er en kartlegging av potensielt fare for jord- eller flomskred. Hvis tiltaket er innenfor et aktsomhetsområde må det gjennomføres skredtekniske analyser og beregninger av person(er) med dokumentert kompetanse innen de aktuelle fagområdene, jf. byggtekniskforskrift (TEK10) § 7-3. For å dokumentere at sikkerhetsnivået i forskriften er oppfylt. Dersom kartleggingen viser at sannsynligheten for en hendelse er større enn det som er gitt i forskriften, må kommunen gi avslag på byggesøknaden.

Skredkart.jpg

Kartgrunnlaget for jord- og flomskred laget av NVE er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra terrenghelning har identifisert terreng der utløsning av skred er mulig. Utløpsområder er beregnet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effektene for eksempel skogsdekke og utførte sikringstiltak er ikke vurdert.

Kart som viser naturfare – Jord og flomskred. Klikk på linken og beveg deg rundt i kartet for å finne det området som du er interessert i:

https://goo.gl/jL2wzE