Skolen har skoleåret 2021/2022 63 elever fordelt på 10 klassetrinn. Elevene kommer fra Djupvik, Nordmannvik, Olderdalen, Nommedalen, Ysteby, Kåfjorddalen, Trollvik og Birtavarre. 

Olderdalen skole er en 1.-10 skole med tilhørende SFO. Skolen har et aktivt og engasjert elevråd, og flere av våre elever er engasjert i ungdomsrådet. Skolen har også et aktivt FAU, og skole-hjem samarbeid er en viktig del av skolens arbeid.

Skoleåret 2022/2023 har skolen satsingsområde innen både begynneropplæring, voksenrollen og fagfornyelsen. Skolen jobber også aktivt forebyggende med læringsmiljøet og trivsel, og elever fra 10.klasse er trivselsledere for de andre elevene i flere friminutt i uka.
Vi jobber  stadig for et bedre læringsmiljø og læringsutbytte for elevene våre, og vi har mobbeombudet på årlig forebyggende besøk.

Skolen har også over mange år vektlagt nærmiljø og friluftsliv, og vi har et tett og godt samarbeid med friluftsrådet og Ut i Nord.

Olderdalen skole arrangerer årlig leirskole og mørketidsprosjekt for alle elevene. Skolen har også en  lokalorientert uke og internasjonalt uke hvert skoleår. På ungdomsskolen kan elevene blant annet velge fagene Arbeidslivsfag, Samisk, spansk ,Tysk, Natur, miljø og friluftsliv og  Trafikalt grunnkurs

Skoleåret 2021/2022 og 2022/2023 er skolen i et samarbeid med UIT, og vi har 6 praksisstudenter fra lærerhøgskolen på praksis 6 uker i løpet av skoleåret. Vi har også lærlinger og andre praksiselever jevnlig på skolen.