Det har blitt vedtatt å utarbeide detaljreguleringsplan for områderegulert felt på Løkvoll i Manndalen. Området skal reguleres til frittliggende boliger, rekkehus/leilighetsbygg og næringsvirksomhet. Planområdet er på ca. 49 daa. Se inntegnet rødt felt.

løkvoll4