Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er dermed førsteinstans på vergemålsområdet. Fylkesmannen overtok ansvaret og oppgavene som lå hos de kommunale overformynderiene. Fylkesmannen forvalter nå rundt 50.000 vergemål og finansielle midler til en verdi av om lag 13 milliarder kroner. Tidligere hadde Fylkesmannen en klage- og tilsynsfunksjon overfor de kommunale overformynderiene.

Mer informasjon finner du her: Fylkesmannen - Vergemål