Jordmortjenesten er bygd opp under Sonjatun-modellen, og har kontordag i Kåfjord med jordmor onsdager.

Timebestilling kan gjøres hver dag ved å kontakte sentralbordet, telefon: 777 19330

Sonjatun-modellen ivaretar en totalfunksjon for jordmortjenesten, både i og utenfor institusjon, til gravide i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette innebærer:

  • Kommunejordmortjeneste med svangerskapsomsorg, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og ledsagerfunksjon

  • Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord Troms. Vi ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentraliserte fødselsomsorg.

  • Kvinneklinikken UNN, ved avdelingsleder og avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til fødende.

  • Barneavdelingen UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til de nyfødte.

  • Nordreisa kommune er driftsansvarlig.

Svangerskapet

Hver enkelt gravid og fødende har ulike tanker og spørsmål om det å være gravid og føde. Vi ønsker at kvinnene skal kjenne seg trygge og ivaretatte. Derfor er vår virksomhet bygget på å tilstrebe kontinuitet, fleksibilitet og tilgjengelighet.
Det gjør vi bl.a. med å ha faste dager med svangerskapsomsorg på helsestasjonene i de ulike kommunene. Dette medfører at jordmor lærer å kjenne den enkelte gravide, noe som er viktig for en god omsorg og oppfølging i svangerskapet og under fødsel. Samtidig er det et tverrfaglig samarbeid opp mot helsestasjon og lege for å ivareta de gravide og deres familier både før og etter fødsel.

Jordmordag i de ulike kommunene:

• Kvænangen annen hver onsdag på legekontoret Tlf. 77 77 89 00
• Skjervøy torsdager på helsestasjon. Tlf. 77 77 55 75 I 76
• Kåfjord onsdager på helsestasjon . Tlf. 777 19330
• Nordreisa tirsdager på fødestua eller familiesenteret.Tlf. 77 77 08 25
Timebestilling kan gjøres mandag til fredag


Vi tilbyr alle gravide i regionen å komme til fødestua for svangerskapsomsorg og omvisning i avdelingen i løpet av svangerskapet, enten de skal føde her eller ikke. Vi viser da fødestua og utstyr, snakker om fødestillinger og fødsel i tillegg til vanlig svangerskapsomsorg.
Vi er fleksible for time for svangerskapsomsorg i avdelingen. Man kan få time både på dagtid, kveldstid og i helger når jordmor har aktiv vakt.
 

Fødselshjelp

Vi tilbyr fødselshjelp til alle fødende i regionen med forventet ukomplisert fødsel fra uke 36-42. Det er ca 30 fødsler ved fødestua årlig og vi har 4 barselplasser.
Avdelingen er en rolig enhet med kjente jordmødre med tid til den enkelte. Vi har samarbeid med gynekolog og barnelege på UNN om det skulle være behov for det under¨fødselen. Ta med innesko og toalettsaker når du kommer inn til fødsel. Alt du trenger av utstyr til barnet under oppholdet finner du på fødestua.
 

Valg av fødested

Vi tilbyr alle friske gravide med et normalt svangerskap å føde her. Den gravide må være forberedt på, og akseptere overflytting til sykehus dersom komplikasjoner oppstår før/under eller etter fødsel. Ved et normalt svangerskap og kvinnen ønsker UNN som fødested, vil jordmor gjøre en faglig vurdering om det er tid til transport når fødselen er i gang.
Dersom du har en sykehistorie eller tilstand som kan medføre økt risiko for komplikasjoner under fødsel, vil det være UNN som er fødestedet. Der det er indikasjon for sykehusfødsel, forutsetter overflytting at det er tid til transport, samt akseptable vær og føreforhold. Dette vil man samtale om under svangerskapet.

Smertelindring

Vi har tilbud om boblebadekar, dusj, massasje, lystgass, steritvannspapler, varmepakning, akupunktur og evt. medikamenter. I tillegg har jordmor god tid og vil være tilstede for å støtte og veilede under fødselen.
Ta ALLTID kontakt med fødestua ved:

  • Blødninger

  • Magesmerter

  • Tegn til fødsel før uke 36

  • Vannavgang

  • Rier

Dersom du er usikker på om babyen har det bra i magen. Dersom du blir akutt syk i tilknytning til svangerskapet (Sterk hodepine, kvalme, synsforstyrrelse, magesmerter)
 

Barsel
Avdelingen jobber etter "mor/barn vennlig prinsipp" som betyr at barnet er hos mor det meste av tiden og ammes/mates ved behov (selvregulering). Barnefar har mulighet for å bo i avdelingen sammen med mor dersom det er sengekapasitet. Han må da betale 150,- døgnet. Kvinner som føder på UNN, kan overflyttes til fødestua for barseltid om ønskelig.
Vi har ingen visitt tid, men besøkende oppfordres til åta hensyn til mors behov for hvile i barseltiden. Vi har et godt og tett samarbeid med personalet på sykestua under fødsel og barseltiden. Når jordmor har hjemmevakt om natten og enkelte helger har sykepleier ansvaret for mor og barn. Sykepleier ringer jordmor ved behov. Jordmor skal i tillegg se til mor og barn en gang på dag og kveldstid når hun har hjemmevakt om ikke annet avtales.

Kvinnehelse
Vi tilbyr også etterkontroller med prevensjonsveiledning i avdelingen og på helsestasjonen. To av jordmødrene har videreutdanning innenfor kvinnehelse og tar cytologiprøver og setter inn og tar ut spiral.