Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet
  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1
Organisering
PPT for Nord Troms er en interkommunal tjeneste for kommunene Nordreisa og Kåfjord. Nordreisa kommune er vertskommune, og tjenesten er tilknyttet virksomheten forebyggende tjeneste. Tilsettingsmyndighet og arbeidsgiveransvar er tillagt vertskommunen. I styret for PPT sitter representanter for eierne, fagleder, virksomhetsleder og tillitsvalgt. Samarbeidsavtale, som regulerer drift av tjenesten, er politisk vedtatt av eierkommunene.
 
Målgruppe
Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.
 
Praktisk informasjon
Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.
Man kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.