Planlegging av risiko

Kåfjord kommune har særlige utfordringer knyttet til naturhendelser, store fjellskred, omfattende snø-, sørpe- og jordskred. I tillegg er E6 hovedferdselsåre i gjennom kommunen, vi har to tunneler og snart kommer en tredje.

En beredskapsplan er bare første steget i å forberede seg på uønskede hendelser. I forlengelsen av planen må organiseringen etableres og øves jevnlig i ulike disipliner. For det er kvaliteten på våre beslutninger som avgjør om utfallet av de vurderinger vi gjør og de ordrer vi gir, ender med suksess eller katastrofe.

Til syvende og sist handler beredskapsplanlegging om å behandle det enkelte individ med respekt, arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap må ha et etisk fundament fordi vi som mennesker har en verdi i oss seg selv samtidig som vi er sårbare.

Varsling av beredskapsledelsen

Kommunedirektøren / beredskapsledelsen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av politiet eller annen myndighet, enten direkte eller via kommunens vakttelefon 412 80 000. Kommunedirektøren vurderer hendelsens omfang, dersom behov innkalles kommunens øvrige beredskapsledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssental - 112
Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

 

Delplan - Fjellskred fra Nordnes

Egen delplan for Fjellskred fra Nordnes er utarbeidet, planen er en delplan til kommunens beredskapsplan. Den bygger på interkommunal sårbarhetsanalyse av 07.10.2012 (revidert 19.02.2013) og utkast til nasjonal beredskapsplan for store fjellskred.Se Delplan - Fjellskred fra Nordnes.

Delplan fjellskred Gámanjunni

Planen er under utarbeidelse.

Kommunens beredskapsledelse

Ved en omfattende ulykke, krise eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at en beredskapsledelse etableres. Beredskapsledelsen i Kåfjord skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen, og utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon.

Beredskapsledelsen i kommunen:

  • Ordfører / varaordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad / Svein O. Leiros
  • Kommunedirektør Trond Arne Hoe
  • Kommunalsjef drift- og utvikling / ass. kommunedirektør Gunn Andersen
  • Kommunalsjef oppvekst Marina Olsen
  • Kommunalsjef helse Linn Sylvi Steinnes
  • Leder servicekontor Greta Larsen
  • Beredskapsrådgiver Karin Karlsen

Andre ”fagpersoner” kommunale eller eksterne som anses nødvendige: F.eks.: GIS-/kartoperatør, loggfører og Informasjon/mediapersonell

Beredskapsplan

Beredskapsplan omhandler kommunalt krisehåndteringsapparat, handsling- og delplaner, varslingsliste, beredskapsråd, operative skjema samt internkontroll

Kåfjord kommunes beredskapsplan oppdatert 13.10.2023