Enkeltvedtak truffet av kommunale organer kan påklages. Hovedregelen er at et vedtak påklages internt i kommunen. Det er en rekke unntak fra denne hovedregelen innen miljøforvaltningen. Nedenfor er en enkel veiledning til kommunens behandling av klager på enkeltvedtak.

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Saksbehandling/Klagebehandling/

Veiledning om intern klage i kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsloven § 28 andre ledd.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1294/id272435/