Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft. § 5-2 i kommuneloven lyder som følger: Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. Punkt e) lyder: Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Forøvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.

Videre sier § 5-12 at: Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Ungdomsrådet er ifølge loven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom.

Videre står det skrevet i Forskrift om medvirkningsordninger om ungdomsråd at:

 • kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken
 • rådet kan ta opp saker på eget initiativ
 • uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig
 • kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger
 • rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret
 • kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer
 • kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet og bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha
 • organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet som representerer deres interesser
 • rådet skal velge sin leder og nestleder blant medlemmene
 • rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp
 • rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem

Kåfjord kommune har i mange år hatt et ungdomsråd med representanter som: har møte- og talerett i 4 ulike utvalg, tildeler rusforebyggende midler, velger egen leder og nestleder, har fast sekretær, tar opp saker på eget initiativ og består av medlemmer opp til 19 år. I så måte oppfylte Kåfjord ungdomsråd allerede før ny kommunelov trådte i kraft, mange av lovens krav. I desember 2019 ble likevel Kåfjord ungdomsråd sitt eget reglement revidert, da ny kommunelov og forskrift om medvirkningsorganer blant annet stiller krav til at det er kommunestyret som skal velge ungdomsrådet og vedta sammensetningen.

Les reglementet her: REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI 2020.docx

Medlemmer i ungdomsrådet

Leder:
Karstein Marthinsen, Nord-Troms VGS
Nestleder:
Mikkel Mathisen, Nord-Troms VGS
Faste medlemmer: 
Mia Helene Wiik, Olderdalen
Steffen Jakobsen, Olderdalen
Sandra Lyngstad, Manndalen
Aila Elise Gamst, Manndalen
Eric Berg Søreng, Indre Kåfjord
Magnus Lilleberg, Indre Kåfjord
Vara medlemmer: 
Veronje Simonsen, Nordborg VGS
Olav Rønsen, Olderdalen
Thelma Solbakken, Manndalen
Emrik Steinnes Triumf, Indre Kåfjord