Birtavarre, Røde Kors-huset: 9. juni kl. 18.00 - 20.00 / Rukses Ruosa viesus, Biertaváris: Geassemánu 9.b. bie. 18:00- 20:00

Kåfjord kommune har siden 1992 vært et forvaltningsområde for samisk språk.  De siste årene har synliggjøring og vitalisering av samisk kultur hatt en positiv utvikling. Bruken av samisk språk derimot, preges av en tilbakegang. Samisk språk synes og høres lite i det offentlige rom og i de kommunale virksomhetene. 


Kommunen ønsker nå svar på hvordan innbyggerne opplever det samiske tjenestetilbudet - for å kunne forbedre eller tilpasse det, og eventuelt imøtekomme behov som i dag ikke dekkes.

Møteinnhold:

  • Informasjon om evalueringen av samisk språk i Kåfjord
  • Status for samisk språk i Kåfjord
  • Hva trekker vi ut av brukerundersøkelsene som er gjennomført i barnehage, skole, helse og administrasjon?
  • Innspill fra folkemøtet på behov og tiltak
  • Veien videre

Smittevernregler ifht. Corona overholdes på møtene.

Velkommen!

Gáivuona suohkan lea jagi 1992 rájes gullán sámegiela hálddašanguvlui. Maŋimuš jagiid lea leamašan positiivvalaš ovdánahttin sámi kultuvrra čalmmustahttimis ja ealáskahttimis. Sámegiela geavaheami ektui lea mannan maŋosguvlui go sámegiella unnán gullo ja oidno almmolaš lanjain ja suohkanlaš doaimmahagain.

Suohkana sávaldat lea oažžut vástadusaid makkár vásahusat Gáivuona olbmuin leat sámi bálvalusfálaldagaid ektui, vai buoridit dahje heivehit fálaldagaid ja ollašuhttit dárbbuid maid suohkan odne ii govčča.

Čoahkkimiid sisdoallu:

  • Dieđut sámegiela evaluerema birra Gáivuonas.
  • Sámegiela stáhtus Gáivuonas
  • Maid čalmmustuhttit geavaheaddjiiskkademiin mat leat čađahuvvon mánáidgárddiin, skuvllain, ja maid dearvvasvuođas ja hálddahusas?
  • Oaiviladdimat álbmotčoahkkimiin dárbbuid ja doaimmaid ektui.
  • Govt ovddasguvlui bargat.

Olbmot geat servet čoahkkimiidda fertejit čuovvut COVID- 19 njoammunsuodjalusa njuolggadusaid.

Bures boahtin!