Vi har tidligere åpnet opp for organisert idrettsaktivitet for voksne, på tvers av nasjonale anbefalinger. Kåfjord kommune ved beredskapsledelsen har idag åpnet opp for ytterligere aktivitetstilbud.

Dette med bakgrunn i lokal smittesituasjon og regional smittestatus. Vi bemerker at ved endring i regional status, feks ukontrollerte smitteutbrudd i Tromsø, så vil vi gjøre nye lokale vurderinger.

Covid-19-forskriften sier følgende om arrangement, jmfr § 13a:

  • Maks 10 personer ved innendørs arrangement
  • Ved fastmonterte seter kan man være inntil 200 personer på innendørs arrangement, men her vil regelen om minimum 1 meters avstand mellom hver husstand begrense antall deltakere utifra hvor stort lokalet er.
  • Maks 200 personer på utendørs arrangement

I forskriften §13 definerer de også hva som menes mer arrangement. Under definisjonen av idrettsarrangement menes likevel ikke organisert trening og ved definisjon av kulturarrangement menes likevel ikke organiserte øvelser. Kåfjord kommune har derfor ingen antallsbegrensninger på 10 stk for organisert voksenidrett og korøvelser i kommunen. Her velger vi altså å ikke følge nasjonal anbefaling om å utsette slik aktivitet, men holder oss i tråd med lovverket.

For alle andre aktiviteter og fritidstilbud vil antall deltakere begrenses til gjeldende forskrift om gjennomføring av arrangement.

For livssynssamlinger i bedehus og kirker anser man at disse lokaler har fastmonterte seter og kan være så mange som inntil 200 stykker på et arrangement. Imidlertid begrenses antallet av størrelsen på lokalet. Det enkelte bedehus eller kirke må selv beregne antall de har plass til i kirkerommet når det skal være minimum 1 meter mellom hver.

For hvert arrangement skal det stå en ansvarlig arrangør. Arrangør skal ha oversikt over deltakere med navn og telefonnummer. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager etter gjennomført arrangement. Dette for å kunne bistå kommunen i en eventuell smittesporing.

FHIs side om arrangement og arrangørens ansvar

For å unngå eventuell forvirring. Lover og forskrifter må kommunen uansett følge, men vi kan vedta å ikke følge nasjonale anbefalinger. Vi kan også lokalt legge ned forbud (lov) eller komme med strengere anbefalinger enn nasjonale tiltak, men da er dette nødvendig grunnet smittesituasjonen lokalt.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                     
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune