K-sak 100/16, jf. k-sak 99/19, pkt. 10

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2 b, c)

1.1

Enkle tiltak

 

3 800

Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2, a)

2.1

Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA

3 800

2.2

Ettrinnssøknad for bygg over 300m2 BRA

   

To - trinns søknad:

2.3

Rammetillatelse

 

6 500

2.4

Igangsetting nr. 1

 

2 070

2.5

Igangsetting, pr. påfølgende

 

1 420

Ansvarsrett og godkjenning

3.1

Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett

 

980

3.2

Godkjenning som selvbygger

 

1 200

4.1

Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.

 

5.1

Endringssøknad etter at tillatelse er gitt

 

1 200

5.2

Midlertidig brukstillatelse

 

2 180

5.3

Søknad om riving av bygg etter § 20-4, og eneboliger

 

0

5.4

Rivningssøknad for øvrig

 

3 800

6.1

Søknad om utslippstillatelse

 

2 180

7.1

Dispensasjon uten høring

 

2 720

7.2

Dispensasjon med høring

 

4 890

8.1

Søknad om areal for oppdrettsanlegg

pris + annonsering

21 800

8.2

Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende

 

9.1

Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.

   

10.1

Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)

2 720

11.1

Timepris ved behandling etter medgått tid

 

950

12.1

Behandling av reguleringsplaner

 

13 060

Behandling av reguleringsplaner med konsekvensutredning

12.2

Behandling av reguleringsendring

 

10 890

12.3

Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd

 

5 800

12.5

Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format

 

3 300

12.6

Tillegg ved levering av plan på analoge kart

 

10 890

Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av eget

gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet

øker med 3,2% fra 1.1.2020.

Eiendomsmeglerpakke

5 200

Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus

 

med bestemmelser og lignende, pr stk

250

Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,8%, og fastsettes fra og med 1. januar

 

2019 til kr. 2120,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).

2 190

Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til:

896

pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på:

190

pr time pr. mann.

 

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

 

Spylebil- timepris  +mva

505

Pumpe bensin: Overvann/ avløp, timepris + mva

145

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn), timepris + mva

0,15

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann, timepris + mva

255

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10), timepris + mva

305

Lensepumpe overflatevann, timepris + mva

145

Vegsalt, levert, 25 kg sekk, pr. sekk + mva

170

Vegstikk, levert, utrangerte, pr. stk. + mva

3

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

0