Válgastivrra lea 14.5.2019 dohkkehan čuovvovaš válgalisttut:

Bargiidbellodat

Ovddádusbellodat

Olgešbellodat

Kristtalaš álbmotbellodat

Birasbellodat Ruonát

Guovddášbellodat

Válgalisttut leat biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide: Bálvaluskantuvra Ráđđeviesus ja suohkana ruovttusiidui. Válgalisttut: Godkjente valglister.pdf

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.
Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13.
Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.