Skisse planområde

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen.

 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest 3 år etter denne kunngjøring.

 

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

 

Se plandokumenter her:

Særutskrift

Planbeskrivelse med ROS

Planbestemmelser

Plankart