Tillatt med arrangement på offentlig sted med inntil 50 personer, følgende smitteverntiltak er lagt til grunn

 • Avstand på minst 1 meter mellom hver deltaker som ikke er i samme husstand
 • Tillatelsen gjelder kun arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede
 • Ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet

Med arrangement menes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening
 • Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Planlegging og risikovurdering

Det er deg som arrangør som er ansvarlig for at arrangementet er i henhold til forskriften om smitteverntiltak, og det er deg som er ansvarlig for å avgjøre hvordan kravene til gjennomføring av disse skal overholdes. Du skal også foreta en vurdering om det er forsvarlig å gjennomføre dette. Til dette er det utarbeidet et verktøy du kan bruke for å planlegge gjennomføringen. Se tabeller nedenfor.

 

Tabell 1: Risikofaktorer og tiltak

Risikofaktor 
Vurdering 
Risikoreduserende tiltak 

Smittespredning av covid-19 i kommunen 

Ved lokal smittespredning er det stor risiko for smitte ved arrangementer 

Avlyse / utsette 

Webinar eller lignende hvis mulig 

Internasjonal deltagelse 

Internasjonal deltagelse øker risiko for smitte. Personer som har vært i utlandet de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene 

Sikre god informasjon 

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet 

Deltagere med samfunnskritiske oppgaver 

For arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet 

Sikre god informasjon 

Webinar eller skypemøte 

Hygienetiltak 

Risikogrupper 

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 

Sikre god informasjon 

Hygienetiltak   

Innendørs eller utendørs arrangement 

Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs 

Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende tiltak 

Antall deltagere / utøvere / publikum 

  

Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte. Avstandskrav (minimum en meter mellom personer) må overholdes.
 

Begrense antall 

Redusere nærkontakt, for eksempel ved å redusere antall publikum, regulere publikumsområder, øke antall toaletter 

Åpent arrangement 

Det vil være usikkerhet rundt antall, tilstedeværelse av personer fra utbruddsområder, risikogrupper og annet.

Åpent arrangement er per nå ikke tillatt 

Kartlegge og estimere antall 

Begrense antall deltagere hvis mulig 

Matservering / alkoholservering 

Matserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere effekt av smitteverntiltak 

Hygienetiltak 

Øke kapasitet på antall serveringssteder og spiseplasser eller eventuelt avvikle hele eller deler av serveringstilbudet 

Transport 

Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt 

Øke kapasitet på transport 

Sikre godt renhold på transportmidler 

Varighet på arrangementet 

Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning 

Vurdere å korte ned arrangementet 

 

Hvis du svarer «ja» på spørsmålene 1-4, bør du vurdere om gjennomføringen er forsvarlig. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, utgjør arrangementet lav risiko for smittespredning.

Tabell 2: Verktøy for risikovurdering av arrangementer

Risikofaktor 

Ja 

Nei 

Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes 

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen 

 

 

 

2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden 

 

 

 

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) 

 

 

 

4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) 

 

 

 

5. Innendørs arrangement 

 

 

 

6. Høy tetthet mellom deltagerne /utøvere/publikum 

 

 

 

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon) 

 

 

 

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig 

 

 

 

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker 

 

 

 

10. Alkoholservering 

 

 

 

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport 

 

 

 

12. Langvarig arrangement 

 

 

 

Hvis du svarer «ja» på spørsmålene 1-4, bør du vurdere om gjennomføringen er forsvarlig. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, utgjør arrangementet lav risiko for smittespredning.

 

Slik tallene er per idag, er det kun påvist 14 positive tilfeller i Troms og Finnmark tilsammen siste 14 dager. Mange er dog testet, slik at risikoen for at det foregår smittespredning i større omfang vi ikke vet om er liten.

Organisering

Dersom man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene
 • Informasjon om generelle hygieneråd, f.eks. plakater
 • Forsterket renhold på f.eks. kjøkken, matserveringsområder og toaletter

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre kommunikasjon med lokale helsemyndigheter ved behov
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i isolasjon eller karantene.
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltakere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg
 • Større arrangementer bør i tillegg ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter. Arrangør bør derfor ha oversikt over deltagerne

 

Rammer for gjennomføringen av 17.mai feiringen

Regjeringen har på sine sider 07.05.20 publisert følgende info.Bildde norsk flagg

Rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen, mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder
 • Flaggheising og kransnedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand
 • Offentlige fellesarrangementer. Se ovenfor
 • Private samlinger: For private arrangementer er det en maks begrensning på 20 personer, også avstandsbestemmelsen på 1 meter gjelder her
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både privat og offentlig regi
 • Matservering/ salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av covid-19 forskriften overholdes
 • Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
  • God hånd- og hostehygiene
  • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre
  • Alle som er syke må holde seg hjemme
  •  

Til lykke med nasjonaldagen og lykke til med øvrige arrangementer

 

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord
13.05.2020