Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt Kåfjord kommune kr 742.000 til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter som følges av budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, Innst. 600 S (2020-2021). Tildelingen er basert på antall overnattingsbesøk i kommunen fra gjester utenfor EØS før 2020.

 

Målet med kompensasjonsordningen er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. 

Det legges opp til én tildelingsrunde med behandling i næringsstyret den 23.november 2021. Kommunene kan ikke tildele midler etter 31. desember 2021, og utestående midler skal tilbakebetales til KMD. Sluttrapporten sendes til departementet innen 31. januar 2022.

Hvem kan søke?

 • Registrerte bedrifter i Kåfjord kommune, spesielt innenfor bransjer som reiseliv, overnatting, turbiltransport og servering.
 • Andre lokale virksomheter som har blitt økonomisk berørt av smittevernstiltak og nedstenging.

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.

 • Faste uunngåelige kostnader for bedriften i den berørte perioden. Strøm, husleie, forsikring, data/internett/telefoni, lånekostnader, renovasjon, regskapskostnader og leasingkostnader godkjennes som tilskuddsgrunnlag av faste uunngåelige kostnader.

 • Mottatt støtte fra andre kompensasjonsordninger i 2020 og 2021, som følge av koronapandemien, og i tilfelle gjennom hvilken ordning og hvor mye.

 • Det må opplyses om/hva virksomheten har mottatt i bagatellmessige støtte for de siste tre årene. Virksomheten kan ikke motta mer enn EUR 200.000 i bagatellmessig støtte i treårsperiode.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Framlegge dokumentasjon på tap av omsetning/ inntekt, eventuelt ekstrakostnader, som følge av restriksjoner som har vært, eller på følgende økonomiske nedgangen.

 • Omsetning for 2019, 2020, 2021 (per 01.10.2021) slik at differansen fremkommer.

 • Siste avlagte årsregnskap.

 • Skatteattest

 • Eget dokument med informasjon dersom det er behov for det.

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Spørsmål rettes til næringskonsulent, Vivien Olsen på tlf 77 71 92 58 eller vivien.olsen@kafjord.kommune.no

Vi behandler kun søknader som kommer inn via regionalforvaltning.no. Virksomheter som ikke har søkt eller fått støtte fra statens eller kommunens kompensasjonsordning tidligere vil komme først søknadsbehandlingen.

Ny søknadsfrist 11. november 2021