Det vises til forskriftens kap 3 Vann - og avløpsgebyrer

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved;

Bygninger med flere leietakere, næringsbygg med flere aktører, midlertidige anleggsbygg/rigg/kontor (mer enn 3 md.), eller næringsdrivende med høyt forbruk.
Landbruksbygg kan velge vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk eller etter areal. Grunnlaget for arealberegning er etter fjøskassen samt andre rom med innlagt vann.
Bygninger som eies av veldedige lag og foreninger, kan betale gebyr etter stipulert forbruk i henhold til § 3-7
Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1

For næringsaktører med mange bygninger (3 eller flere) gis det anledning til å montere vannmåler på inntaksledning, bygningene belastes da med en fast avgift. Det forutsettes at bygningene ligger på samme gårds- og bruksnummer.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Boligabonnent har rett til å montere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Boligabonnent som har installert måler frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

 

Hovedutvalg for miljø, drift og utviklling har definert "høyt forbruk" for næringskunder som bruker mer enn 120 m3/år. Bedriften må selv ta kostnadene med å installere vannmåler, denne skal monteres av godkjent rørlegger ( jfr § 4-1 i forskriften)

Kommunen ber om at næringskunder/bedrifter som ikke allerede har installert vannmåler i henhold til krav gitt i forskriften gjør dette snarest, og melder dette inn til kommunen med vedlagte skjema.

Vannmålere skal avleses årlig, innen 31.12

 

Kilde: https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-2549

Registreringsskjema+for+vannmåler.pdf

Vannmåleravlesning (KF-224)