Fokuset rundt dette har primært vært fordi nasjonens sentrallager med jodtabletter begynte å gå ut på dato. Myndighetene har samtidig da minnet kommunene på deres lovpålagte plikt å ha beredskap for atomhendelser, og å gjennomgå deres egne lagre med jodtabletter.

Det er ikke atomkrig vi primært er redde for, men ulykker og skader i allerede eksisterende kjernekraftverk og reaktordrevne fartøy langs kysten. Nylig har også Tromsø kommune blitt mottakssted for atomdrevne ubåter. Fokuset omkring atomuhell øker naturlig nok også da i befolkningen omkring Tromsø kommune.

Dersom det blir utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være et av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Dersom man puster inn luft forurenset med radioaktivt materiale, eller inntar forurenset mat og drikke, vil radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen og øke risikoen for kreft i denne. Det tar tid å utvikle kreft, derfor går anbefalingene primært mot barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

I spesielle tilfeller vil anbefalinger også gjelde voksne opp til 40 år, men dersom dette er aktuelt vil myndigheter informere om dette ved en eventuell hendelse.

Når skal tablettene tas?

Dersom en atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Statens strålevern og/eller HelseNorge.

Tablettene skal tas helst rett før eller eventuelt inntil 4 timer etter eksponering av forurenset luft, mat og/eller drikke. Store deler av Kåfjords barn og unge tilbringer mange timer ukentlig i skoler og barnehager. Av den grunn har alle skoler og barnehager i kommunen i starten av året 2020 fått utdelt et lager med jodtabletter. Dette fordi man skal kunne dele dette ut til barna så raskt som mulig etter anbefalinger.

Av samme grunn oppfordrer man også foreldre til barn i kommunen å handle inn jodtabletter fra apotek, 1 pk med Jodix 130 mg eller 65 mg, å ha beredskap også hjemme. Ved varsel kan man da raskest mulig gi barna tablettene.

Samtidig som det anbefales inntak av jodtabletter, vil det også ofte være anbefalinger om å oppholde seg innendørs opptil 2 døgn. Dette for å minimere tiden eksponert for radioaktivt avfall.

Vi har også et lite lager med jodtabletter ved legekontoret i Kåfjord, men primært er dette siste anbefaling, da man som nevnt ikke anbefales å oppholde seg utendørs. Ei heller kortvarige opphold for å hente jodtabletter hos oss.

Bruk av jodtabletter vil kun være en anbefaling fra myndigheter. Foreldre og øvrige i målgruppen kan ikke pålegges inntak av dette.

Bivirkninger ved bruk av jodtabletter

Jodtabletter er primært salttablett tilsatt jod. Det er sjelden bivirkninger ved engangsinntak av jod, dersom advarsler og forsiktighetsregler følges (oppgitt dosering og utdeles kun ved råd fra myndigheter). Det som kan sees er forstyrrelser i stoffskiftet, samt allergiske reaksjoner. Risikoen for bivirkninger er størst hos de som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertel, slik som Graves sykdom eller autoimmun thyreoiditt. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.

Dosering av jodtabletter

Jodix 65 mg tabletter

Dosering voksne og barn over 12 år:    2 tabletter = 130 mg

Dosering barn 3 – 12 år:                           1 tablett = 65 mg

Dosering barn 1 mnd til 3 år:                  ½ tablett = 32,5 mg

Dosering barn under 1 mnd:                  ¼ tablett = 16,25 mg

Nederst i dokumentet legges det ved infoplakat fra Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet om hvordan forebygge helseskade ved atomuhell.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                      
Kommuneoverlege i Kåfjord

Infoplakat