Planområdet ligger på vestsiden av Manndalen, ca. 2 km sør for ny bro over Manndalselva. I området inngår skole, barnehage, idrettsplass og Senter for nordlige folk. Nedre del av planområdet brukes til Riddu-riddu festivalen. Hensikten med reguleringsplanen er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-området og tiltak for å forbedre trafikksikkerheten for fylkesveg 332.

Planforslaget med kart og beskrivelse kan ses på kommunehuset i Olderdalen og på dagligvareforretningene Coop og Joker i Birtavarre og Manndalen. Plandokumentene er også lagt ut på kommunens hjemmeside.

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser


Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no, innen 8. januar 2019.  Ring kommunens kontaktperson Gunn Andersen, telefon 77 71 92 28 eller Høgtuns Plankontor AS, telefon 908 34114, for nærmere spørsmål eller kommentarer til arbeidet.