Kåfjord kommune overtok den 16. november 2022 prosjektet Utbygging Nommedalen vannverk, etter at det kommunale vannverket i Nommedalen i mange år har hatt store driftsproblemer. I den anledning var det også ønske fra det private vannverket sør for Nommedalselva om tilkobling til det kommunale vannverket. Dette på grunn av krav gitt i Drikkevannsforskriften om å levere godkjent og hygienisk sikkert drikkevann til innbyggerne (krav om rensing). Olderdalen vannverk er nå forlenget med ny vannledning på 3600 m, innover til Nommedalen. Kåfjord kommunen leverer dermed endelig godkjent drikkevann til innbyggere i Nommedalen.

Dette betyr at fra 01.01.2023 vil abonnenter tilknyttet både det gamle kommunale og det private vannverket i Nommedalen belastes med vannavgift. 

På grunn av forsinkelser ble traseen dessverre ikke asfaltert. Dette vil bli utført innen juni 2023.

Kåfjord kommune benytter også anledningen til å takke entreprenør Manndalen Maskin AS det utførte og for godt samarbeid i prosjektet.