Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her. Vi søker kommunedirektør Kåfjord kommune ønsker en ny ko... les mer

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Almmolašdokumeanttaid geahččanvuoigatvuohta
Avløserordningene i jordbruket
Adressetildeling

B
Brukerstyrt personlig assistanse
Brannvern og tilsyn
Bostøtte
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Boligtilskudd til etablering
Bolig - bygging av ny
Boplikt ved kjøp av eiendom
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggavfall - kildesortering

D
Dieđáhus mánáidsuodjebálvalussii
Den kulturelle skolesekken
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Elevenes psykososiale skolemiljø
Elevenes fysiske skolemiljø
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fellingstillatelse
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Forliksråd
Fri rettshjelp
Fysioterapi
Fastlege
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fradeling av eiendom

G
Gravplass
Gravferd
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Helsestasjon for ungdom
Helsestasjon
Hjemmekompostering av matavfall

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Innbyggerinitiativ

J
Jegerprøven

K
Konfliktråd
Kunnskapsprøven . alkoholprøven
Kulturskole - opptak
Klage til Sivilombudsmannen
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunal garanti for lån
Krisesenter
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kommunal planlegging - medvirkning
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

L
Leirskoleopphold
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Legevakt
Landbruksvei - bygging
Landbrukseiendom - deling

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøinformasjon
Matombringing
Miljøfyrtårn - sertifisering

N
Næringsveileder
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel

O
Ordensreglement i grunnskolen
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning

P
PP-tjenesten
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Psykiske helsetjenester
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Renovasjon
Rådgiving i skolen
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

S
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Serveringsbevilling
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Samlivskurs
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Svangerskapsomsorg
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste
Skjenkebevilling alkohol
Salgsbevilling alkohol
Statlige spillemidler til idrettsformål
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Selvbygger
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn

T
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Terminal pleie i hjemmet
Tannhelsetjeneste
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Veivedlikehold
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Vaksine

Ø
Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk rådgivning
Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk