Det gjøres også oppmerksom på vedtatte prinsipper for fordeling, og på at fra og med 2021, så er søknadsfristen 01.september hvert år.

Idrettsrådets vedtatte prinsipper for fordeling av halltid i Kåfjordhallen:

  1. Hel hall tildeles etter kl. 19.30 (altså muligheter for 1/3 og 2/3 hall før dette ved behov- dette løser lagene seg imellom)
  2. Barn og unge opp til 16 år tilknyttet lag og foreninger, prioriteres
  3. Det etterstrebes lik fordeling av tid for alle som søker om tid
  4. Sammenslåtte lag gis det ene lagets treningstid, det forventes at idrettslagene følger opp dette
  5. Søknadsfrist for treningstid er 1.september 
  6. Treningstider fordeles etter søknader den 1.oktober. Gjelder for ett år.
  7. Ledige halltider fordeles deretter etter eventuelt innkomne ønsker utover sesongen
  8. Kommuneadministrasjonen fordeler tiden etter søknadene og idrettsrådet er klageinstans