Arbeidet skal baseres på den trase som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). Det skal samtidig vurderes en mulig trinnvis utbygging. I tillegg skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

Jernbanedirektoratet  legger opp til at en foreløpig utredning (høringsversjon) skal være klar innen 15.mai 2019. I arbeidet med utredningen ønsker Jernbanedirektoratet å legge til rette for en åpen prosess med bred medvirkning. Hovedtyngden av dialog-/ medvirkningsprosessene vil foregå høsten 2018, jamfør utarbeidet framdriftsplan for utredningen. Den første innspillkonferansen arrangeres imidlertid i Tromsø fredag 8.juni. Det vil bli arrangert flere dialogmøter høsten 2018, også i Nordland (Narvik og Salten), slik at det vil være mulig å delta senere dersom 8.juni ikke skulle passe.

Vi inviterer med dette statlige etater , fylkeskommuner , kommuner og andre relevante offentlige og private aktører til å stille med 1-2 personer på innspillkonferanse fredag 8. juni i kommunestyresalen til Tromsø kommune. Av hensyn til den videre planlegging av arrangementet , bes det om at påmelding sendes  per epost til prosjektleder  Hans-Einar  Lundli (hans-einar.lundli@jernbanedirektoratet.no) senest 28. mai.

Foreløpig agenda 8. juni , kommunestyresalen , Rådhusgata 2, Tromsø: 10:30 - 11:00 Oppmøte m/ kaffe

11:00 - 12:30 Informasjon om prosjektet
12:30 - 12:45 Pause m/ enkel servering
12:45 - 15:00 Innspill og diskusjon

For de aktørene som ønsker det, er det mulig å holde forberedte presentasjoner på ca 15 minutter. Vi ber om at dette meldes inn sammen med påmeldingen. Det er også mulig å komme med skriftlige innspill til arbeidet.

Med vennlig hilsen

Jarle Jarleson Vaage, Seksjonsleder                                                                           

Hans-Einar Lundli, Seniorrådgiver, prosjektleder

                                                                                         

Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

Tlf sentralbord
+47 45 97 88 00

post@jernbanedirektoratet.no
www.jernbanedirektoratet.no