Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssak for Isfjellet, Båneset m. fl.  ut på høring. De av lokale lag og organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavnloven

Foreløpig tilrådning norsk stednavntjeneste

Foreløpig tiltådning norsk stednavntjeneste

Foreløpig tilrådning samisk stednavntjeneste

Foreløpig tilrådning samisk stednavntjenste

Oppretting av navnesak Kåfjord kommune