Dette kan man søke om

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse. Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsprosess

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til regionalforvaltning som prioriter søknadene og sender disse samlet til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022.

Søknaden til regionalforvaltningen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter:

1.  organisering av arbeidet

2. framdrift, budsjett

3. finansiering

4. kontaktinformasjon

Søknad sendes: 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Seksjon for kulturarv

Postboks 701

9815 Vadsø

Eller på e-post til  postmottak@tffk.no merk søknaden Historiske ferdselsårer, att. Marit Chruickshank