Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. juni kl. 11:42

Holmen stadion i Birtavarre stenges for bruk inntil videre

loga eanet clear
error_outline
28. juni kl. 20:34

Nedre Holmenbrua stengt pga flom!

les mer clear
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Avsluttede høringer

Ber om tilbakemelding/innspill snarest og senest innen 04.09.20.

Høring trafikksikkerhetsplan for Kåfjord kommune

Illustrasjon bilde elbil

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn mellom Nordnes og Samuelsberg.

Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til forvaltningslovens regler §§ 24 og 25.

Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt biomasse etter akvakulturloven.

Skisse kart Guortesjohka

Temaplan for kulturminner i Kåfjord

 

Kåfjord kommune vil i 2019 begynne sitt arbeid med en temaplan om kulturminner i kommunen. Som nedfeldt i Kulturminneloven § 1 er det et nasjonalt ansvar å ivareta kulturminner og kulturmiljøer som vitenskapelig kildemateriale og grunnlag for generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. Fylkeskommunen og Sametinget har ansvar for forvaltning av automatisk fredede og vedtaksfredede kulturminner, mens kommunen har ansvar for ikke-fredede kulturminner etter år 1537. Det vil si 482 år med historie med spor i landskap etter levd liv. 

IndreKåfjordfraTrollvikFoto:JenskrNilsensmalere

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kåfjord kommune har en kommunedelplan for idrett, anlegg og fysisk aktivitet som gikk ut i 2013. Daværende plan het «Kommunedelplan for Folkehelse og fysisk aktivitet 2010 — 2013». Kommunedelplaner er hjemlet i Plan- og bygningsloven (PBL) § 11-1. Planarbeidet skal følge lovens krav til planprosess. I henhold til PBL skal planen revideres når planperioden er over. I kommunen har det vært foretatt årlige rulleringer på handlingsprogrammet etter at planen ble vedtatt, samt i ettertid av at selve planen var utgått. Det er ikke lenger mulig å rullere handlingsprogrammet på grunn av at planen er gått ut på dato. Innholdet i planen skal være utgangspunktet for aktivitets- og anleggssituasjonen i kommunen, og vise hvilke anlegg som skal prioriteres i de kommende år.

rawpixel-1151397-unsplash
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk