https://img6.custompublish.com/getfile.php/4094162.136.bmmw7wnmsmlmsw/708x0/6109008_4094162.jpg

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen, eller via mail: post@kafjord.kommune.no

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Dokumenter kan du laste ned her:

Særutskrift

Planbeskrivelse med ROS

Planbestemmelser

Plankart

Merknadsbehandling