Fuomášuhttit ahte juohkin čađahuvvo mearriduvvon prinsihpaid vuođul, ja ahte 2021 rájes lea ohcanáigemearri čakčamánu 1. beaivi juohke jagi.

Valáštallanráđi mearridan prinsihpat Gáivuonhálla hállaáiggi juohkimii:

  1. Olles hálla sáhttá addot maŋŋel dii. 19.30 (lea nappo vejolaš juolludit 1/3 ja 2/3 hálla ovdal dan, dárbbu mielde – dan čovdet searvvit gaskaneaset)
  2. Mánát ja nuorat 16 jagi rádjái geat gullet joavkkuide ja servviide vuoruhuvvojit
  3. Geahččaluvvo ovtta meari áiggi juolludit buohkaide geat ohcet
  4. Oktiičaskojuvvon joavkkut ožžot juoppá searvvi hárjehallanáiggi. Vurdojuvvo ahte valáštallansearvvit čuovvolit dan
  5. Hárjehallanáiggi ohcanáigemearri lea čakčamánu 1. beaivvi
  6. Hárjehallanáiggit juhkkojuvvojit ohcamiid vuođul golggotmánu 1. beaivvi. Gusto jahkái.
  7. Guoros hállaáiggit juhkkojuvvojit dasto vejolaš sávaldagaid vuođul dađi mielde
  8. Suohkana hálddahus juohká áiggiid ohcamiid vuođul ja valástallanráđđi lea váiddaásahus