Søknaden (vedlagt) går kort fortalt ut på å dreie anlegget rundt sin egen akse, øke antallet bur (merder) fra 10 til 14 og å øke avstanden mellom burene. Anlegget vil fortsatt ligge innenfor areal avsatt til akvakultur. Det er det at 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor arealet som tilsier en søknad om dispensasjon.

Saken ble lagt fram til politisk behandling og den 20.04.2018 gjorde formannskapet i Kåfjord følgende vedtak i to punkter i sak 2015/1664 (særutskrift vedlagt):

  1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.
  2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til 4 uker.

En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven gjelder endret arealbruk. I dette tilfellet vil det si bur og fortøyninger spredt over et større område enn nå.

Nå foreligger Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse, utarbeidet av Høgtuns plankontor, 9143 Skibotn (vedlagt).

Oppsummeringen viser at det ikke er påvist elementer i utvidelsen av areal som innebærer uakseptabel risiko. Det er 7 elementer som krever vurdering av risikodempende tiltak og 10 elementer som innebærer akseptabel risiko.

Det er ingen konsekvens som vurderes som «Stort negativt» eller «Middels negativt», «Stort positivt» eller «Middels positivt». 3 vurderes til «Lite negativ», 3 til «Lite positiv» og 11 konsekvenser vurderes til «Ingen endring».

Miljøvurdering fra «iAKVA» (vedlagt) viser ingen negative konsekvenser for miljøet ved omsøkt utvidelse.

Vedtaket fra formannskapet sier en høringsfrist på 4 uker, men plan og bygningsloven § 11-14 setter krav om 6 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 6 uker, den 9.april 2019. Innspill sendes til postmottak@kafjord.kommune.no, til Kåfjord kommune, pb 74, 9146 Olderdalen eller ved å bruke tilbakemeldingsformularet lengre nede på denne siden.

Høringsbrev

Interkommunal kystoneplan

Særutskrift - Behandling av søknad

Søknad dispensasjon Guorttesjohka

Miljøvudering- Søknad om dispensasjon Guorttesjohka

Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon Guorttesjohka

Mer informasjon til - Søknad om dispensasjon Guorttesjohka

Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse