I 2011 ble Kåfjord årets barne- og ungdomskommune. Det er stor aktivitet innenfor mange aktive lag, foreninger og organisasjoner som fremmer kultur, idrett og fritidsaktiviteter for barn, unge, voksne og eldre.

Se mer her natur og kultur som drivkraft.

Kåfjord kommune er eksempel for resten av landet i en brosjyre og en film fra det nasjonale Distriktssenteret om temaet.

Kommunen har egne retningslinjer for søknader om forskjellige støtteordninger som er tilknyttet kulturområdet, herunder kultur- og rusforebyggende midler. Annet hvert år deles det ut Riddu konsertKulturpris- og Frivillighetspris.

Kulturkonsulent

Kulturkonsulenten skal være en pådriver og iverksetter for kulturtiltak i kommunen, i samarbeid med lag og foreninger, andre avdelinger og ellers øvrige samarbeidspartnere, både i og utenfor kommunen. Ansvarsområdet innbefatter saksbehandling innenfor kultur, ungdomsråd, regionalt friluftsråd, ungdomsklubbene og idrett. Forvaltning og veiledning knytta til ulike kommunale tilskuddsordninger innenfor kultur, ungdom, idrett og anlegg. Samt følge opp politiske vedtak innenfor saksområdet. Barnerepresentant i henhold til Rikspolitiske retningslinjer i plan- og bygningsloven er tilknytta stillingen.

Kontaktinformasjon

Vi er glade for å ønske vår nye kulturkonsulent Kjersti H. Rennestraum velkommen til Kåfjord.

Hun treffes på
e-post kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no Tlf. 777 19252

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til postmottak@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Tilskuddsordninger

  • Kåfjord kommune deler årlig ut kulturmidler.
  • Ungdomsrådet deler ut rusforebyggende midler etter søknader.
  • Hvert annet år deles kulturprisen på kr 5.000,-.
  • Annet hvert året er det Frivillihetsprisen som deles ut, denne er og på kr 5.000,- og tas ut på et av husflidslagene i kommunen.

Alle ordningene om støtte og prisutdelinger er avhengig av budsjettdekninger.