For at en kommune skal motta tilskudd må videreutdanningen gi kompetanse i finsk som andrespråk.


Kommunen får refundert lærerens grunnlønn

I studieåret får læreren lønn utbetalt av kommunen. Kommunen får refundert beløp som er lik lærerens grunnlønn etter endt utdanning. Kommunene må dekke eventuelle alderstillegg. Søker må ha godkjent lærerutdannselse og fast ansettelse.
Bindingstid

Den som får tildelt studiehjemmel må underskrive avtale med kommunen hvor han/hun er ansatt, og binde seg til å undervise i minst to år i grunnskolen umiddelbart etter at hjemmelen er benyttet.


Bindingstiden kan reduseres forholdsvis hvis permisjonen er mindre enn et år, men bindingstiden kan ikke bli mindre enn ett år. Eventuell plikttjeneste etter andre permisjonsordninger kommer i tillegg.


Søknadsfrist er 29. mars

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått midler til studiehjemler i 2019. Med forutsetning om at Fylkesmannen får midler i 2020, lyser vi ut studiehjemmel i finsk/kvensk for skoleåret 2019/20.

Les informasjonsbrev her.

Søknadskjema (skjema 1) fylles ut av den enkelte søker og sendes visa skolens rektor til kommunen. Kommunen skal prioritere søknadene i skjema 2. Det er viktig at kommunen svarer på spørsmålene i skjemaet.

Kommunene sender i søknadene samlet til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 29. mars 2019 på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no.

Oppgi referanse 2019/3425 når dere henvender dere til oss.

Tildelingen skjer i uke 15.