Kåfjord kommunestyre skal velge meddommere for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028.

Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Det skal også velges medlemmer og møtefullmektiger til Forliksråd. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. 

Kåfjord kommune ønsker bred sammensetning av befolkningen som kandidater til meddommere og inviterer vanlige kvinner og menn fra Kåfjord til å melde seg om de er interesserte.

Meddommere, eller lekdommere, er vanlige kvinner og menn som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere.

Bl.a. må du være mellom 21 år og 70 år ved valgperiodens start og være folkeregistrert i Kåfjord kommune. Du må ha gode norskkunnskaper og ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/i konkurskarantene. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Som meddommer nå du ha godkjent vandel. 

Domstolene arbeider stadig mer digitalt. Meddommerne bør derfor ha alminnelig god digital kompetanse. 

Meddommere til jordskifteretten

Jordskifteretten ønsker meddommere med kunnskap om ett eller flere av følgende tema:

  • landbruk
  • jakt og fiske
  • taksering av faste eiendom, bygningskyndig
  • reindrift
  • entreprenørkompetanse, vegbygging

De fleste av sakene i jordskifteretten innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha normalt god helse og kunne ta seg fram i terrenget.

Forliksråd

Nord-Troms forliksråd er et interkommunalt forliksråd, så må avklares antall medlemmer fra hver kommune.

Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. Det skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Les mer om forliksrådet her

Mer informasjon om meddommerordningen finner du på domstol.no

Høres dette interessant ut eller har du spørsmål?

Ta kontakt med Greta Larsen på e-post eller send inn skjema under

I dette skjemaet kan du melde din interesse for å bli meddommer. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. 
Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger.