Tildeler totalt kr. 40 000,- etter søknader.
Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12- og 19 år, lyses nå ut.
Kåfjord ungdomsråd oppfordrer nå frivillige lag og foreninger som ønsker å arrangere noe morsomt for ungdom, til å søke om støtte.  

Søknadsfrist: søknad må være kommunen i hende innen fredag 29.12.23.  

Søknad sendes: post@kafjord.kommune.no og merkes "Rusforebyggende midler 2023" 
 
Følgende kriterier gjelder for søkerne: 

1. Hoved søker skal være et frivillig lag eller forening 
2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved. 
3. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år. 
4. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres. 
5. Aktiviteter som legges til helg prioriteres. 
6. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc. 
7. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr. 

Det kan kun søkes om utstyr inntil kr 5.000,- og det skal beskrives hvorfor utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket. 
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet, så derfor er det viktig å legge ved nødvendig dokumentasjon. 

Ungdomsrådet/Kommunen vil ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt regnskap, innen 3 måneder etter utbetaling. 

Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt.

Søknad med vedlegg sendes post@kafjord.kommune.no innen fredag 29.12.2023.  

Vi håper på å høre fra deg, mvh. Kåfjord ungdomsråd! 

La oss skape aktivitet for ungdom sammen!