Status for åpne og stengte løyper

Kåfjord har et velutbygget scooterløypenett som tilbyr et variert tilbud til turfolk i vinterhalvåret.

Driften av løypenettet foregår i samarbeid med Kåfjords scooterforeninger. De gjør et stor innsats med å merke løpene og med å holde publikum oppdatert på skredfare og andre viktige forhold.

Det er kommunens oppgave å publisere status for løypene. Her kan du finne status for løypene til enhver tid. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på å ferdes ute i naturen.

Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet når du ferdes ute i naturen på egenhånd. Ta hensyn til gjeldende vær- og føreforhold.​

Status 30.03.23 

Ta særlig hensyn til de utfordrende snøforholdene vi har, og vis varsomhet ved ferdselen. Ta sikre veivalg. Og ikke legg ut på tur dersom du vurderer forholdene som utrygge. Det kan gå ras på steder hvor det normalt ikke skjer. Og det meldes fra varsom.no om at der er svake lag i snøen, ta hensyn til dette stabiliserer seg.

Vi satser på en fin sesong for rekreasjonskjøring! Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.

I tabellen følger oversikt over kommunens snøskuterløyper. Status forteller om løypene er åpne eller stengte, og informasjon informerer om øvrige forhold.

Løypenummer og navn Status  Informasjon 
Løype 1: Nordmannvikdalen  STENGT  
Løype 2:  Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi  STENGT  
Løype 3: Trollvik-Trollvikdalen-Holmevannet-Birtavarre STENGT

 

Løype 4a: Birtavarre-Gussagurra STENGT  
Løype 4b: Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri   STENGT  
Løype 5: Gáiskriidi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri
STENGT
 
Løype 6: Goddejávri-«Solgropa»-Magervannet  STENGT  
Løype 7: Gussagurra-kommunegrense Nordreisa STENGT  
Løype 8: Nommedalen-Holmevannet  STENGT  
Løype 9: Duolbajávri–Čiččenjávri–Bievlajávri STENGT  
Status snøskuterløyper

 

Den generelle regelen er at snøskuterløypene stenger 4. mai og åpnes når snøforholdene tilsier det. Merking av løypenettet må være foretatt og annonseres fortløpende.

Forskriften for snøskuterløyper er nå kunngjort og det er tillatt å begynne med stikking av løyper dersom forholdene tilsier det.

Her finner du løypekart i PDF!

Her finner du forskriften!

GPX-fil av løyper.

GPX-fil for å legge inn i GPS-systemer.

Merkes at kommunen per i dag ikke har oppdaterte koordinater (og at det samme er tilfellet for Nordreisa, Kvænangen og Lyngen), så løypene er lagt etter de gamle inntegningene.

Noen forskjeller, spesielt over kommunegrenser, kan derfor forekomme.

Samlet_skuterl-ype_kpa2.gpx