Status for åpne og stengte løyper

Status 11.05.21

Vi satser på en fin sesong for rekreasjonskjøring! Husk at det kan være lite snø på enklete partier på løypene.

Husk å vise hensyn til både dyr og mennesker som ferdes ute. Ta med deg tilbake gode minner og ting som ikke hører hjemme i naturen.

1 Nordmannvikdalen - Stengt

Løypa starter i Nordmannvika, sør for elva. Ei stikkløype på ca 0,5 km kommer fra nordsida av Nordmannvikelva, krysser den og møter hovedløypa, som går videre opp Nordmannvikdalen på østsiden av elva til Gaukenes, med stikkløype til idrettslagshytta, videre fra Gaukenes på nordsiden av elva, hvor det legges en arm til Sanjariehppi. Løypa i dalen følger videre til Rundvatnet og har endepunkt ved det øverste av Nordmannvikvatnan. 17,5 km lang.

2a Olderdalen - Stengt

Olderdalsløypa starter ved vei 1 like øst for kommunehuset i Olderdalen. Løypa følger dagens vei og vannledningstrase ca 1 km, før den krysser elva noe ovenfor kirkegården. Løypa går så etter eksisterende vei på sørsiden av elva til brua ved vannverket. Løypa fortsetter langs elvekanten på sørsiden, og krysser elva ca 200 meter på oversiden av vanninntaket. Løypa fortsetter videre opp Dalbakken og krysser elva ved øverste bru. Løypa går videre på sørsiden før den krysser elva ca 1 km på oversiden av Stormyra. Løypa går videre på nordsiden opp til Olderdalsvannet. Hovedløypa går inn Báhkkavággi og stopper 300 meter fra grensen mot Nordreisa i Dálvvesčahca. Det går en stikkløype fra Olderdalsvannet opp Jovnnavággi opp til et lite vann på høyde 750 moh. Det går en annen stikkløype fra hovedløypa til vann 694 moh nord for Heargegáisá.

Spesielle betingelser for kjøring - følg skilting!

Les betingelsene

Trollvik - Trollvikdalen - Holmevannet - Stengt

Løype i Trollvik starter ved kommunal vei like øst for elva og skolen. Den følger eksisterende vei opp forbi vannverket sør og øst for elva, og i videre opp dalen til ei hytte. På myra ved hytta går løypa rett sørover og opp lia mot høyde 669, herfra rett nordover til utløpet av Tverrelva. Løypa følger Tverrelva oppover og går videre østover til høyde 810. Løypa fortsetter over vann på høyde 791 moh gjennom dalen til Holmevatnet. 5 km lang.

2b Holmevatnet - Stornesset i Birtavarre -  Stengt

NB! Ikke åpen lenger på grunn av fare for steinskred/steinsprang!

Fra Holmevatnet går løypa videre over Badjánančahca, langs sørsida av Badjánanvággi og ned til Stornesset i Birtavarre. 14,7 km.

3a Stornesset i Birtavarre - anleggsveien til Guoláš -  Stengt

Kjør pent da det er lite snø i området. 

Løypa (Bygdeløypa) starter ved Stornesset i Birtavarre og går derfra mot Kåfjordelva, og følger elva oppover til nedre Holmen bru, krysser brua og følger umiddelbart en skogssti til Øver-Holmen der den krysser den kommunale vegen, og følger skogsveien videre til kraftstasjonen. Ved kraftstasjonen krysser løypa elveleiet (bro) og følger linjetraseen fram til elveforbygningen og følger denne fram til den møter anleggsveien, ca 0,6 km. ovenfor snuplassen øverst i Kåfjorddalen. Ovenfor kraftstasjonen går det en avstikker nedover til Skattvoll (2,5 km) med grenarm til Røde Kors-brakka i Kåfjorddalen (0,3 km). 8,3 km.

Løypa (Bygdeløypa) mellom Stornesset i Birtavarre og anleggsveien til Guoláš stenges senest 20. april.

3b Anleggsveien til Guoláš - fram til Røde kors-hytta - Stengt

Løypa begynner ved snuplassen øverst i Kåfjorddalen og følger stort sett anleggsveien fram til Røde Kors-hytta, med unntak av en sløyfe ned mot Sabetjohka-hytta. 13,3 km

3c Røde kors-hytta - Sinaidmohkki (Guoláš) - Stengt

Løypa går fra Røde Kors-hytta , ved siden av Guolášsáiva fram til Guolášjohka og følger denne et lite stykke opp før den dreier av med kurs til hytta i Sinaidmohkki (eier: Nils Peder Baal). 3,4 km.

4 Isfiskeløype Guolášjávri h. 774 -754 - Stengt

Løypa starter sørøstover fra Røde Kors-hytta og går forbi Stuoranjárga til Sandmælen. Fra Sandmælen går løypa til Sinaidmohkki. Vær oppmerksom på "skruis", vannet er regulert. 8,0 km

5 Gussagurra - kommunegrense Nordreisa -   Stengt

Løypa starter fra Gussagurra (fra løype nr 3 b) og går forbi øvre Áhkkejávri til kommunegrensen. (Avstand 9,9 km fra Gussagurra til kryss Nordreisaløypa ved Geatkkutluoppal)

Denne løypa kobler noe av Kåfjord og Nordreisas løypenett sammen. 4,0 km

6a Sinaidmohkki (Guoláš) - Goddejávri - Duolba -  Bievla - Stengt

Løypa går fra Sinaidmohkki (Guolášjávri) og opp langs Goddečorut til Goddejávri, videre til Duolbajávri (h. 974), via Moskkuráŝŝajávri (h. 1114), Čiččenjávri, Čáhppesjávri til Bievlajávri. 31,4 km.

6b Goddejávri - Magervannet -  Stengt

En stikkløype går fra Goddejávri, via Lille Goddejávri og Lávvojávri til Magervannet (h. 996). 6,4 km.

7a Gáiskeriidi i Manndalen - Ápmelašsæter (Bygdeløype) - Stengt

Løypa starter ved Gáiskeriidi i Manndalen, og følger hovedsakelig elveisen opp til Ápmelašsæter.

Denne løypa stenges senest 20. april.

7b Ápmelašsæter - Uhcavákkáš - Duolbajávri - Stengt

Fra Ápmelašsæter går løypa inn til Uhcavákkáš (Lilledalen) og opp på fjellet mot Duolbajávri der den kommer inn på løype nr 6 a.

Løypa mellom Ápmelašsæter og Duolbajávri åpnes tidligst 16. mars. Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging ved skredfare eller annen akutt fare.

Lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord

Det er utarbeidet lokal forskrift for scooterløypene i Kåfjord. Her er løypenettet beskrevet i detalj.

Lokal forskrift kan leses her (ekstern lenke til Lovdata).

For større kart, klikk her.